TARA McPHERSON V HELLBOY

Mignola hand picks Tara.